Info

FAQ - Friend of the Amstel Quartet

Why become a FAQ - Friend of the Amstel Quartet?
Please read the English version if you don't read Dutch.

Dutch

Het meest kleurrijke saxofoonkwartet ter wereld, het Amstel Quartet, heeft wereldwijd een grote schare bewonderaars. Met hart en ziel gaat het viertal oude muziek, nieuwe muziek, populaire muziek en wereldmuziek te lijf, waarbij technische beperkingen niet bestaan en muzikale grenzen wellicht overschreden worden. Deze muzikale drive heeft geresulteerd in mooie samenwerkingen met artiesten uit andere disciplines of zelfs uit andere culturen, die graag samenwerken met het kwartet. Dans, mime, theater, toneel, film, een tablaspeler uit India, en er liggen nog stapels plannen op de plank. Zonder uw hulp kunnen deze plannen, maar ook cd-opnames, niet tot leven komen.

Als u het Amstel Quartet wilt ondersteunen is uw donatie zeer welkom.

Wilt u een echte FAQ (Friend of the Amstel Quartet) worden, kunt u kiezen uit de volgende opties:

Silver

vanaf € 100 per jaar.
U ontvangt:
- eenmalig 1 cd naar keuze!
- een uitnodiging voor ons jaarlijks Vriendenconcert in Amsterdam (u mag 4 introducés meenemen)

Gold

vanaf € 250 per jaar.
U ontvangt:
- eenmalig 3 cd’s naar keuze!
- een uitnodiging voor ons jaarlijks Vriendenconcert in Amsterdam (u mag 8 introducés meenemen)
- de mogelijkheid om repetities van het Amstel Quartet bij te wonen.

Platinum

vanaf € 2500  per jaar.
U ontvangt:
- Eenmalig alle cd’s van het Amstel Quartet
- De mogelijkheid om repetities van het Amstel Quartet bij te wonen.
- Een jaarlijks privéconcert bij u thuis! (1)
- Een uitnodiging voor ons jaarlijks Vriendenconcert in Amsterdam (u mag 20 introducés meenemen)

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om een eenmalige donatie te doen.

Wilt u lid worden van FAQ, een eenmalige donatie doen of wilt u nadere informatie?
Neem dan contact met ons op via info*at*amstelquartet*.*nl!

De Stichting Amstel Quartet behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het lidmaatschap van FAQ ten allen tijde aan te passen.
U kunt uw lidmaatschap jaarlijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

1) binnen Nederland / andere locaties en landen alleen in overleg met het kwartet. niet van toepassing voor op podia.

ANBI

De Stichting Amstel Saxofoonkwartet is een ANBI-instelling. Onder bepaalde voorwaarden is uw donatie fiscaal aftrekbaar (2).

RSIN / fiscaal nummer ANBI: 810656772

Kijk voor meer informatie op: anbi.federatiecultuur.nl

2) voor donaties afkomstig uit landen buiten Nederland gelden andere regels.

English

Why become a FAQ - Friend of the Amstel Quartet?

The most colourful saxophone quartet in the world, the Amstel Quartet, is admired around the globe. When this foursome put their heart and soul into renditions of old music, new music, popular music and world music, there are no technical limitations and musical boundaries may well be crossed. This musical drive results in beautiful collaborations with artists from different disciplines and cultures, who want to work with the quartet. Dance, mime, theatre, stage, film, a table player from India, to name but a few and there are still loads of plans waiting to be executed. Without your help all these wonderful plans cannot be hatched and CDs will go unrecorded.

If you would like to support the Amstel Quartet, your donation would be most welcome.

If you would like to become a true FAQ (Friend of the Amstel Quartet), then you have the choice of the following options:

Silver

from € 100 per year.
You will receive:
- one CD of your choice once only
- an invitation to our annual Friends Concert in Amsterdam (you may bring 4 guests).

Gold

from € 250 per year.
You will receive:
- three CDs of your choice once only.
- an invitation to our annual Friends Concert in Amsterdam (you may bring 8 guests).
- the opportunity to attend rehearsals of the Amstel Quartet.

Platinum

from € 2500  per year.
You will receive:
- all the CDs by the Amstel Quartet once only.
- the opportunity to attend rehearsals of the Amstel Quartet.
- an annual private concert in your own home! (1)
- an invitation to our annual Friends Concert in Amsterdam (you may bring 20 guests).

Of course you are also welcome to make a once-only donation.

Would you like to become a member of FAQ, make a once-only donation or would you like more information?
Then please contact us through info*at*amstelquartet*.*nl!

The Amstel Saxophone Quartet Foundation reserves the right to alter the conditions of membership of FAQ at all times.
You may cancel your subscription yearly, observing a 3-month notice period. We will send you an invoice once per year.

1) within the Netherlands / other locations and countries are only possible in agreement with the quartet. does not apply to podia.

ANBI

The Amstel Saxophone Quartet Foundation is an ANBI organisation. Under certain conditions your donation is tax deductible (2).

RSIN / fiscaal number ANBI: 810656772

For more information, please visit: anbi.federatiecultuur.nl

2) different rules apply to donations from outside of the Netherlands.